farzadghodsy's profile picture
برابر دستورالعمل منتشره مورخه پانزده سپتامبر سال جاری (۲۰۲۰) در وب سایت اداره مهاجرت جمهوری ترکیه به سبب شیوع بیماری کووید نوزده و جلوگیری از اقامت خارج از ضوابط اتباع خارجی، از تاریخ هشتم سپتامبر مصوبه راجع به محدودیت در تمدید درخواستهای اقامت توریستی تعلیق گردیده و درخواستهای تمدید اقامتهای توریستی در صورت تکمیل بودن مستندات انجام میشود
پروند هایی که قبل از این تاریخ یاد شده رد شده بودند نیز مجددا در استانداری های هر استان بازبینی و در صورت مطابقت با شرایط کلی قانون( بند هفت ماده سی و یک قانون مهاجرت جدید ) با درخواست تمدید آنان موافقت خواهد شد

شرایط درخواست صدور اقامت خانوادگی در جمهوری ترکیه به شرح زیر است
آن دسته از اتباع خارجی که داری یکی از انواع مجوز های اقامتی ( دائم ، موقت ، کاری و … ) می باشند می توانند برای اشخاص زیر تقاضای صدور اقامت خانوادگی نمایند
برای همسران خارجی خود
برای فرزند غیررشید خارجی آنها یا همسران آنها
برای فرزندان خارجی مهجور آنها یا همسران آنها
مجوز اقامت خانوادگی هر بار به مدت آن بیش از دوسال صادر نمی شود و مهلت اعتبار آن نمی تواند بیش از مهلت اقامت فرد اصلی ( سرپرست) باشد

اگر فردی بنابه قوانین حقوقی کشور متبوع خود بیش از یک همسر داشته باشد  تنها می تواند برای یکی از همسران خود مجوز اقامت بگیرد .ولی برای فرزندانی که از دیگر
همسرانش متولد شده اند نیز می توانند مجوز اقامت بگیرند.
هنگام صدور مجوز اقامت برای کودکان چنانکه یکی از اولیای آنها در خارج از کشور ترکیه اقامت داشته باشد ،کسب موافقت ولی مزبور لازم است.
دارنده مجوز اقامت خانوادگی ؛تا سن هیجده سالگی بدون نیاز به اخذ مجوز اقامت دانش آموزی می تواند در مدارس ترکیه تحصیل نماید .
افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت گزیده اندمی توانند پس از هیجده سالگی تقاضای مجوز اقامت کوتاه مدت بنمایند.
در صورت طلاق ، برای تبعه خارجی که با یکی از اتباع ترکیه ازدواج کرده بوده است
به شرطی که حداقل دارای سه سال سابقه اقامت در ترکیه با مجوز اقامت خانواده بوده باشد ، مجوز اقامت کوتاه مدت قابل صدور باشد ولی چنانکه از طریق محاکم قضای اثبات شود که
طلاق همسر خارجی به علت خشونت خانوادگی بوده ، سه سال سابقه اقامت ، ضروری نخواهد
بود .
در صورت فوت فرد اصلی (سرپرست) افرادی که به خاطر وابستگی به وی مجوز اقامت خانوادگی اخذ کرده بودند.، بدون شرط مدت اقامت می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت دارند .

برابر ماده هفت قانون مهاجرت جمهوری ترکیه

اتباع خارجی ذیل حق ورود به ترکیه را نداشته و در بدو ورود برگشت داده می شوند:

الف ( افرادی که فاقد گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه یا ویزا یا مجوز اقامت می باشند یا این مجوزها را با تقلب تهیه کرده یا آنها را جعل کرده باشند .

ب ( افرادی که پس از انقضای اعتبار روادید ، معافیت روادید یا مجوز اقامت حداقل در مدتشصت روز گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه را تهیه نکرده باشند

پ ( آن دسته از اتباع خارجی که مشمول فقره اول ماده ۱۵ می باشند حتی اگر مشمول لغو روادید هم باشند و حتی اگر بر اساس فقره دوم ماده ۱۵ حق اقامت داشته باشند .

اموراتی که بر مبنای این ماده صورت می پذیرند به اتباع خارجی  اعلام میشود و نحوه برخورداری موثر از حق اعتراض اتباع خارجی به این تصمیم و سایر حقوق و مسئولیت های قانونی نیز به آنها ابلاغ می شود .

ابلاغ ممنوعیت ورود  هنگاممراجعه آن افراد جهت ورود به کشور ترکیه در مبادی ورودی این کشور از طریق مقامات مرزی کتبا به نامبردگان ابلاغ میشود

اداره مهاجرت می تواند در صورت ضرورت با کسب نظر از نهادها و سازمان های مردمی مرتبط داخل و خارج از ترکیه ، از منظر نظم عمومی ، بهداشت عمومی و با امنیت عمومی از
روی احتیاط و دور اندیشی مانع ورود اتباع خارجی به کشور شود .

ورود آن دسته از اتباع خارجی که قبلاً از ترکیه طرد ( دیپورت) گردیده اند به این کشور ، از سوی اداره کل یا استانداری ها ممنوع اعلام می گردد .

مدت ممنوعیت ورود به ترکیه حداکثر پنج سال است . ولی در حال بیم تهدید جدی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی موجود باشد اداره کل می تواند حداکثر به مدت ده سال دیگر به
آن بیفزاید .

آندسته از اتباع خارجی که پس از انقضای مهلت اقامت یا اعتبار روادید و قبل از ثبت چنین وضعیتی از سوی مقامات صالح جهت خروج از کشور به استانداری ها مراجعه نمایند بیش از
یکسال ممنوع الورود نخواهند شد .

امکان عدم ممنوعیت ورود برای آندسته از اتباع خارجی که  از آنها خواسته شده ترکیه را ترک نمایند و آنها نیز ظرف مهلت قانونی این کشور را ترک می نمایند
وجود دارد .

اداره مهاجرت می تواند ممنوعیت ورود را رفع نماید و یا با حفظ شرط ممنوعیت ورود تبعه خارجی مجوز ورودی به ترکیه را برای مدت معلومی صادر نماید .

کسب تابعیت ( شهروندی) ترکیه اصولا از دو روش عادی و استثنایی امکان پذیر است، در کسب تابعیت از طریق عادی موضوع ماده ۱۱ قانون شماره ۵۹۰۱ جمهوری ترکیه ، تبعه خارجی با ۵ سال اقامت بلا انقطاع و داشتن اجازه کار یا داشتن همسر ترک یا مال غیر منقول ( قطع نظر از قیمت آن ) به شرط دارا بودن شرایط مندرج در قانون اجازه ثبت درخواست شهروندی این کشور را خواهد داشت لاکن در کسب تابعیت ترکیه از طریق استثنایی با توجه به دستور رئیس جمهوری ترکیه که در سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام و به تصویب پارلمان این کشور رسید ، تبعه خارجی با سرمایه گذاری مالی موثر در این کشور به شرط نداشتن خطر امنیتی یا بیماری که سلامت عمومی را به خطر بیندازد حق درخواست کسب تابعیت ترکیه را دارد

کسب اقامت دائم در کشور جمهوری ترکیه پارامترها و شرایط خاصی را مطالبه می کند که اجمالاً به شرح زیر است :

۱- متقاضی اقامت در صورت داشتن اجازه کار چنانچه ۵ سال مدارم دارای کارت آبی ( اجازه کار) باشد

۲- در صورتی که به مدت هشت سال بدون وقفه در ترکیه به صورت مجاز اقامت داشته باشند (بغیر از اشخاص با اقامت توریستی و افرادی که دارای حق پناهندگی، پناهندگی مشروط و وضعیت حمایتی ثانویه یا مجوز اقامت با اهداف انسان دوستانه و یا حق حمایت موقتی هستند)

۳- عدم دریافت کمک اجتماعی در عرض سه سال اخیر

۴- برخورداری از توان مالی و منبع درآمدی مناسب و منظم برای تأمین معاشرت خود وخانواده در صورت وجود

برابر ماده ۳۱ قانون مهاجرت جدید کشور جمهوری ترکیه

برای ایرانیان و اتباع سایر کشورها در موارد زیر می توانند تقاضای صدور اقامت کوتاه مدت نمود:

۱- فرادی که قصد پژوهش علمی دارند

۲- افرادی که دارای اموال غیر منقول در ترکیه می باشند

۳- افرادی که به دنبال ایجاد رابطه تجاری یا کاری هستند

۴- افرادی که به برنامه های آموزشی ضمن خدمت می پیوندند

۵- افرادی که قصد دارند براساس معاهدات دوجانبه ای که کشور ترکیه با کشور آنها به عملآورده یا در چارچوب تبادل دانشجو با اهداف آموزش مشابه در ترکیه اقامت نمایند

۶- افرادی که با هدف گردشگری قصد اقامت دارند

۷- افرادی که به قصد درمان وارد کشور می شوند وبه شرطی که به یکی از بیماری هایی که تهدید بهداشت عمومی محسوب می شود مبتلا نباشند

۸- افرادی که به نا به در خواست مقامات اداری یا قضای باید در ترکیه اقامت داشته باشند

۹- افرادی که مجوز اقامت خانوادگی خود را به مجوز اقامت کوتاه مدت تغییر می دهند

۱۰- افرادی که در دوره های آموزش زبان ترکی شرکت می نمایند ۱۱-افرادی که به واسطه نهادهای عمومی در دوره ها ،پژوهش ها وامور آموزش در ترکیه شرکت می نمایند

یکی از عمده مسائلی که ایرانیان تازه وارد به ترکیه با آن مواجه میشوند، مشکلات حقوقی ناشی از پیشنهادات وسوسه برانگیزی است که افراد به اصطلاح مشاور مهاجرتی در زمینه تهیه ویزای شینگین یا پاسپورت کشورهای اروپایی به تازه واردین می دهند
این مشاورین قلابی عموماً افراد کلاهبردار و واسطه های قاچاقچیان انسان هستند که خود را به عنوان متخصص و مشاور مهاجرتی معرفی می نمایند.
این اشخاص عمدتاً طعمه های خود را از گروه های تلگرامی یا لابی هتل ها و مراکز خریدی که در استانبول محل تردد ایرانیان می باشد شناسایی کرده و با پیشنهاد هزینه ایی بین ۷ تا ۱۵ هزار یورو وعده اخذ ویزای قانونی کشورهای اروپایی را به قربانیان خود می دهند. متاسفانه این اشخاص اکثرا از روشهای حرفه ایی اعتماد قربانی را جلب و النهایه نامبردگان را به دام می اندازند.
مسافر بخت برگشته غالبا به همراه زن و فرزند پس از پرداخت این هزینه ها در بهترین فرض ویزای خود را دریافت و پس از اخذ بلیط کشور مقصد به فرودگاه استانبول مراجعه می نماید غافل از اینکه ویزای مذکور کپی مجعول بسیار ماهرانه ایی از ویزای قانونی کشور مورد نظر بوده و با اولین اسکن از طریق سیستم های هوشنمد فرودگاه، جعلی بودن آن اثبات و ارائه کننده ویزا به اتهام استفاده از سند مجعول و شروع به خروج غیر قانونی از خاک جمهوری ترکیه از فرودگاه مستقیما به اداره پلیس و متعاقب آن به بازداشگاه منتقل و النهایه از کشور دیپورت می شوند. لذا پیشنهاد میشود جهت اخذ ویزای هر کشوری مستقیما و شخصا به کنسولگری کشور مقصد مراجعه و با ارائه مدارک و مستندات قانونی مورد نیاز تقاضای صدور روادید خود را ثبت کنید.
به نظر می رسد رد شدن تقاضای ویزا بسیار بهتر از دستگیری و اقامت طولانی مدت در زندانهای کشور ترکیه باشد، والله اعلم
فرزاد قدس

برای اینکه احتمال کلاهبرداری را به حداقل برسانید به توصیه های زیر در ترکیه عمل کنید
در درگیریهای ساختگی شرکت نکنید هرگز بقصد جدا کردن دو نفر که به زبان شما حرف میزنند و در ظاهر با هم دعوا میکنند وارد میدان نشوید هرگز دعوت کسی را (هر چند هموطن) به مکانهای ناشناخته و خلوت قبول نکنید
داشتن کارت ویزیتی بسیار جذاب دلیل بر اعتبار شخص نیست گول اتاقهایی با عنوان دفتر کار و عناوینی همچون مدیر شرکت و غیره را نخورید هیچ مدیر شرکتی در خیابان و دیسکو و لابی هتلها دنبال مشتری نمیگردد
اعتبار کانالهای تلگرامی را نه با تعداد اعضا، بلکه با میزان بازدید پستها بسنجید این روز ها رساندن اعضای کانالی به صد هزار نفر (بطور غیر واقعی) فقط نیم ساعت زمان می خواهد
اگر از طریق اینترنت برای شما واچر هتل صادر می شود ، میتوانید با هتل تماس گرفته و اصالت واچر داده شده را استعلام کنید هتلها در این مورد با شما همکاری خوبی خواهند داشت
هرگز بسته یا حتی مبلغی را از کسی بعنوان امانت نپذیرید از افرادی که شما را ترغیب میکنند به خرید و فروش یا آوردن اقلامی به کشور که در ایران ممنوع است، همان لحظه دور شوید!
سود بالا بسیار وسوسه کننده است اما هیچ ارزانی بی علت نیست به ارزانی خدمات بیشتر از گرانی آن مشکوک باشید و بر سر آسایش خود و خانواده تان در سفر بخاطر چند هزار تومان قیمت کمتر ، ریسک نکنید
هموطن یا غیر هموطن، در پرداخت یا ارسال پول بسیار دقت کنید و حساسیت بخرج دهید ناراحت می شوند؟ بشوند این حق شماست که از پولی که با زحمت درآورده و پس انداز کرده اید استفاده کنید و لذت ببرید معمولا بعد از ارسال وجه، بازگرداندن آن تقریبا غیر ممکن و اگر هم ممکن باشد بسیار زمانبر و پر زحمت است
اکثر کلاهبرداران ، سعی میکنند با استفاده از محدودیتهایی که در ایران هست ، کلاه شما را بردارند از پیشنهاد دریافت اقامت و پناهندگی تا دعوت به دیسکو و کارهای خلاف عرف کشور در اینگونه موارد محکم و بدون تردید نه بگویید بخاطر داشته باشید که این افراد عاشق چشم و ابروی شما نیستند که بی جهت خوبی را بما هدیه دهند یک هدف دارند و آن هدف سو استفاده از شماست
گول ارزانی غیر واقعی خدمات را نخورید و از اشخاص و موسسات معتبر خدمات بگیرید در اکثر موراد قربانیان با مشاهده قیمتهای بسیار کمتر از واقعیت تطمیع شده و به دام کلاهبرداران می افتند

خرید ملک و به تبع آن اخذ و دریافت سند در کشور جمهوری ترکیه یکی از اموری است که میتواند سرمایه گذار ایرانی را در صورت عدم آشنایی با سیستم اداری این کشور سردرگم کرده و گاهاً موجب گرفتاری ایرانیان در دام دلالان و سودجویان را فراهم می کند
دفتر مشاوره فرزاد قدس وکیل رسمی ایرانی مقیم ترکیه همواره تاکید دارد که ایرانیان قبل از پرداخت هرگونه وجه و نیز پیش از امضاء ذیل هر نوع قراردادی ( چه خرید و چه اجاره) حتی در صورت آشنایی با روال انجام امور و تسلط به زبان ترکی نیز حتماً از همراهی و کمک افراد حقوقدان و امین برخوردار شده و از این طریق هم به حقوق و تکالیف خود به عنوان سرمایه گذار خارجی در کشور ترکیه آگاهی یافته و هم از به خطر انداختن وقت و سرمایه خود اجتناب نمایند

عواقب عدم اخذ اسکان (پایانکار) برای آپارتمان در ترکیه
یک : روند اخذ تاییدیه شهردای میتواند با مشکل مواجه شود
دو: در اخذ انشعابات برق و گاز و آب میتواند از موجبات اشکال و تحمیل هزینه اضافی شود
سه: تبدیل اسناد مالکیت ارتفاقی به مالکیت مفروض بدون گواهی اسکان ممکن نیست
چهار: بدون گواهی اسکان ضریب موفقیت در اخذ وام های بانکی پایین است
پنج: شهرداریها میتوانند نسبت به ساختمانهایی که ظرف ۵ سال بعد از تکمیل بنا گواهی اسکان اخذ نکرده اند جریمه هایی را در نظر بگیرند
شش: برای ساختمانهایی که بدون مجوز ساخته شده و پس از تکمیل، گواهی اسکان دریافت نکرده اند شهرداری میتواند حکم تخریب اخذ و اجرا کند