پاسپورت ترکیه با کمتر از ۲۵۰ هزار دلار؟!

برابر قانون اجرایی نحوه کسب شهروندی جمهوری ترکیه از طریق استثنایی، حداقل سرمایه گذاری اتباع خارجی برای استفاده از این قانون ۲۵۰ هزار دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر جهانی تعیین شده است لذا هر گونه وعده از سوی هر شخص و مقامی مبنی بر سرمایه گذاری کمتر از مبلغ فوق و […]

خرید ملک در ترکیه، روند اداری نقل و انتقال مالکیت

اداری انتقال مالکیت در قوانین ثبتی جمهوری ترکیه نسبت به خارجیان با تغییراتی که قانونگذار تعیین نموده است مستلزم وجود گزارش کارشناس رسمی املاک نسبت به قیمت و موقعیت ملک و حضور مترجم رسمی دادگستری در حین انتقال سند است و با عدم وجود هر یک از موارد فوق انتقال مالکیت در ادارات ثبت اسناد […]

لزوم تحویل ملک تخلیه شده در ترکیه

لزوم تحویل ملک تخلیه شده از فروشنده پس از انتقال سند در اداره تاپو دیده میشود که برخی از ایرانیانی که در ترکیه اقدام به خرید ملک یا آپارتمان می کنند به تبع تجربه ایی که از حقوق و قانون ایران دارند و با این تصور غلط که پس از به نام زدن سند میتوانند […]