شهروندی

شهروندی از طریق عادی

۵ سال اقامت بدون وقفه به همراه اجازه کار

شهروندی از طریق استثنایی

سرمایه گذاری ملکی، بانکی، کارآفرینی