نوشته‌ها

عواقب عدم اخذ اسکان (پایانکار) برای آپارتمان در ترکیه
یک : روند اخذ تاییدیه شهردای میتواند با مشکل مواجه شود
دو: در اخذ انشعابات برق و گاز و آب میتواند از موجبات اشکال و تحمیل هزینه اضافی شود
سه: تبدیل اسناد مالکیت ارتفاقی به مالکیت مفروض بدون گواهی اسکان ممکن نیست
چهار: بدون گواهی اسکان ضریب موفقیت در اخذ وام های بانکی پایین است
پنج: شهرداریها میتوانند نسبت به ساختمانهایی که ظرف ۵ سال بعد از تکمیل بنا گواهی اسکان اخذ نکرده اند جریمه هایی را در نظر بگیرند
شش: برای ساختمانهایی که بدون مجوز ساخته شده و پس از تکمیل، گواهی اسکان دریافت نکرده اند شهرداری میتواند حکم تخریب اخذ و اجرا کند