نوشته‌ها

برابر ماده هفت قانون مهاجرت جمهوری ترکیه

اتباع خارجی ذیل حق ورود به ترکیه را نداشته و در بدو ورود برگشت داده می شوند:

الف ( افرادی که فاقد گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه یا ویزا یا مجوز اقامت می باشند یا این مجوزها را با تقلب تهیه کرده یا آنها را جعل کرده باشند .

ب ( افرادی که پس از انقضای اعتبار روادید ، معافیت روادید یا مجوز اقامت حداقل در مدتشصت روز گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه را تهیه نکرده باشند

پ ( آن دسته از اتباع خارجی که مشمول فقره اول ماده ۱۵ می باشند حتی اگر مشمول لغو روادید هم باشند و حتی اگر بر اساس فقره دوم ماده ۱۵ حق اقامت داشته باشند .

اموراتی که بر مبنای این ماده صورت می پذیرند به اتباع خارجی  اعلام میشود و نحوه برخورداری موثر از حق اعتراض اتباع خارجی به این تصمیم و سایر حقوق و مسئولیت های قانونی نیز به آنها ابلاغ می شود .

ابلاغ ممنوعیت ورود  هنگاممراجعه آن افراد جهت ورود به کشور ترکیه در مبادی ورودی این کشور از طریق مقامات مرزی کتبا به نامبردگان ابلاغ میشود

اداره مهاجرت می تواند در صورت ضرورت با کسب نظر از نهادها و سازمان های مردمی مرتبط داخل و خارج از ترکیه ، از منظر نظم عمومی ، بهداشت عمومی و با امنیت عمومی از
روی احتیاط و دور اندیشی مانع ورود اتباع خارجی به کشور شود .

ورود آن دسته از اتباع خارجی که قبلاً از ترکیه طرد ( دیپورت) گردیده اند به این کشور ، از سوی اداره کل یا استانداری ها ممنوع اعلام می گردد .

مدت ممنوعیت ورود به ترکیه حداکثر پنج سال است . ولی در حال بیم تهدید جدی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی موجود باشد اداره کل می تواند حداکثر به مدت ده سال دیگر به
آن بیفزاید .

آندسته از اتباع خارجی که پس از انقضای مهلت اقامت یا اعتبار روادید و قبل از ثبت چنین وضعیتی از سوی مقامات صالح جهت خروج از کشور به استانداری ها مراجعه نمایند بیش از
یکسال ممنوع الورود نخواهند شد .

امکان عدم ممنوعیت ورود برای آندسته از اتباع خارجی که  از آنها خواسته شده ترکیه را ترک نمایند و آنها نیز ظرف مهلت قانونی این کشور را ترک می نمایند
وجود دارد .

اداره مهاجرت می تواند ممنوعیت ورود را رفع نماید و یا با حفظ شرط ممنوعیت ورود تبعه خارجی مجوز ورودی به ترکیه را برای مدت معلومی صادر نماید .